«شهید محمدرضا منصوریان»

نام پدر:عزت الله
مسئولیت: معاون گروهان اطلاعات و عملیات
تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۹/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۲۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حس عجیبی داشتم.  از پنجره قطار درخت هایی را که به سرعت می گذشتند نگاه می کردم. به یاد سرو قامتان جبهه و جهاد افتادم.
قطار به ایستگاه رسیده بود، راهی روستا شدم. میدان شلوغ بود با تعجب گفتم: «خبری شده؟»
گفتند: «محمدرضا را آورده اند.»
گفتم: «کی؟»
گفتند: «با قطار تهران دامغان تازه رسیده.»
روی تابوت را کنار زدم گفتم: «پسرجان! همراه من بودی و من خبر نداشتم.»

(مادر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ