«شهید محمدرضا جلالیانی»

نام پدر: محمدتقی
مسئولیت: فرمانده دسته پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۲۳/۰۵/۰۶
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۲/۲۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حین عملیات دنبالش می گشتم. از دوستش پرسیدم:« کربلایی رو ندیدی؟»
اشک توی چشاش جمع شد، بغضش را فرو داد و گفت: «دیدمش، داشتیم می جنگیدیم که توی کانال ما نارنجک انداختن دست کربلایی قطع شد. صدای یاابوالفضلش فضا را پر کرد. با نارنجک دوم به شهادت رسید.»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ