«شهید قدرت الله امینیان»

نام پدر: عبدالحمید
مسئولیت: فرمانده گردان مهندسی قرارگاه حمزه
تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۱۲/۰۴
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۱/۱۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عملیات والفجر ۲ بود. تازه زدن خاک‌ریزها را تمام کرده‌ بودیم که صدایم کردی: «یک نفر آن طرف خاک‌ریزها مجروح شده می‌ری بیاریش؟»
گفتم: «بله! کجاست؟»
با هم از خاک‌ریز بالا رفتیم که یک‌دفعه پریدی آن طرف خاک‌ریز و زیر باران آتش دشمن شروع به دویدن به طرف مجروح کردی و طولی نکشید که با هم برگشتید.
من هنوز مات و مبهوت مانده‌ بودم. پرسیدم: «این چه کاری بود؟ قرار بود من برم؛ چرا خودت رفتی؟»
جواب دادی: «یک لحظه فکر کردم نکنه شیطان وسوسه‌ام کرده‌باشد. تصمیم گرفتم خودم برم.»
گفتم: «شیطان! ما اینجا شیطان رو سه‌طلاقه کردیم.»
جواب دادی: «همیشه و همه جا باید مراقب شیطان باشیم، حتی در آخرین لحظه»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ