«شهید علی اکبر بابایی»

نام پدر: رضاقلی
مسئولیت: فرمانده گردان پیاده فتح 
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۵/۰۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجوها حال عجیبی داشتند. آمده بودند سر مزار علی فاتحه بخوانند. غریبه بودند. پرسیدم: «با شهید چگونه آشنا شدید؟»
گفتند: «اصلاً ما نمی‌دانستیم شهید شده. چند وقت پیش، آمد و ما را راهنمایی کرد و دربارۀ رعایت حجاب و مسائل دینی با ما سخن گفت و رفت. این اتفاق واقعی بود نه در عالم خواب! آرامش عجیبی داشت. وقتی دربارۀ ایشان تحقیق کردیم گفتند سال‌هاست شهید شده!»

(خاطره ایی از برادر شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ