«شهید سید زین العابدین قدمی»

نام پدر: سید یوسف
مسئولیت: آرپی جی زن
تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۵/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عملیات بدر سوار قایق شدیم. شهید آرپی جی زن بود. وقتی تیر به پایش اصابت کرد گفتم: «تیر به پات خورده؟!»
گفت: «چیزی نیست.»
چفیه را گرفت و پایش را بست و به راه ادامه دادیم. گفتم: «برگرد عقب تا مداوات کنن.»
گفت: «این تیر نمی تونه منو بر گردونه، سر ما و تقدیر خدا.»
جلوتر که رفتیم تیری به سرش اصابت کرد و به مقام شهادت رسید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ