«شهید سیدمهدی تقوی»

نام پدر: سیدخلیل
مسئولیت: معاون گردان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۰۷/۰۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مغازه فرش‌فروشی را که اجاره کرده بود تخلیه کرد و تمام حساب‌های مالیش را با اشخاصی که در ارتباط بود تسویه کرد. زکات مالش را نیز پرداخت. دلیلش را که پرسیدم گفت: «وقت تسویه‌‌حساب بود. این مغازه و این مالی که دارم هیچی به دردم نمی‌خوره!»
حلالیت طلبید و خداحافظی کرد. بعد از چند هفته خبر شهادتش را به ما دادند.

(خاطره ایی از آقای تقوی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ