«شهید سیدرضا ترابی»

نام پدر: سید علی اصغر
مسئولیت: آرپی جی زن
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۲/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۹/۱۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز قبل از عملیات بازگشایی جاده سر دشت – بانه، انبار تنباکو توقف کرده بودیم  قرار شد فردا ساعت دوازده عملیات داشته باشیم 
وقتی صبح داخل حیاط شدم، با تعجب دیدم سیدرضا یخ های حوض را شکسته و در حال غسل کردن است. گفتم: «تو این سرما چیکار میکنی؟»
لبخندی زد و گفت: «غسل شهادت.»
وسوسه شدم. من هم غسل کردم. دندونهام از سرما به هم می خورد. عازم عملیات شدیم. او شهید شد و من سالم برگشتم.

(خاطره ایی از سیدمهدی هراتیان – همرزم شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ