«شهید رمضان قدس الهی»

نام پدر: علی اکبر

 

مسئولیت: آر پی جی زن

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۱۱/۲۱

 

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۵
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اواخر شب به نمازخانه انرژی اتمی رفتم. برای کاری باید پیدایش می کردم. هرچه گشتم نبود.
دور نمازخانه چرخ می زدم که صدایی شنیدم. نزدیک چاله ای ایستادم، کسی درون چاله به سجده رفته بود و گریه می کرد.
او را شناختم. چند دقیقه به مناجاتش گوش دادم، از خدا طلب عفو و بخشش می کرد. صدایش قطع شد. آهسته به او نزدیک شدم، بی هوش روی زمین افتاده بود.
روی صورتش آب پاشیدم. وقتی به هوش آمد، از من قول گرفت که به کسی چیزی نگویم.

(خاطره ایی از عبدالعلی مشهد – همرزم شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ