«شهید رجبعلی گرزالدین»

نام پدر: نصرت الله
مسئولیت: فرمانده دسته پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۲/۱۴
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۲۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از جبهه برای مرخصی آمده بود. بیرون حیاط بودم که صدایش را شنیدم. کنجکاو شدم. با خودم گفتم: «پسرم داره با کی حرف می‌زنه؟»
صدایش از توی اتاق می‌آمد. نزدیک که شدم، دیدم دارد نوحه می‌خواند. ایستادم تا تمام شود. گفتم: «پسرم! اشکم رو درآوردی. از کی تا حالا نوحه‌‌خوون شدی؟»
گفت: «داشتم تمرین می‌کردم. برای امام‌‌حسین(ع) و اهل‌‌بیتش هر کاری کنی کم کردی.»
از آن روز به بعد، در مراسم عزاداری نوحه می‌خواند.

(مادر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ