«شهید حجت الله محمودزاده»

نام پدر: علی
مسئولیت: فرمانده دسته پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۶/۰۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۲/۲۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در منطقۀ شمیران تهران قدم می‌زدیم. سه تا جوان بی‌غیرت دنبال دختری راه افتاده بودند و مزاحمش می‌شدند. گفت: «حسن! بریم یه درس خوب بهشون بدیم؟»
من مخالفت کردم ولی آن‌‌ها دست از سر دختر برنمی‌‌داشتند. غیرت حجت‌الله به جوش آمد. جلو افتاد و من هم پشت سرش. تا به آن‌‌ها رسید، با مشت‌‌ولگد به جانشان افتاد. یک وقت دیدم خون از پهلویش سرازیر شد. به طرفش دویدم. یکی از آن‌‌ها با چاقو پهلویش را شکافته بود.
بلافاصله مردم به کمک ما آمدند و آن سه نفر فرار کردند. او را به بیمارستان رساندیم.

(محمدحسن – برادر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ