«شهید ابوالفضل حیدری»

نام پدر: محمدتقی
مسئولیت: مسئول تدارکات خط
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۲/۱۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۱/۱۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی امام دستور داد سربازها از سربازخانه ها فرار کنند تصمیم گرفتم پادگان را ترک کنم. نمی توانستم شاهد کشتار مردم باشم و هیچ کاری نکنم. از پادگان فرار کرده به خانه رفتم.
فردای آن روز خیابان ها پر بود از جوانهایی که سرهایشان را تراشیده بودند تا سربازهای فراری شناخته نشوند.
از خیابان چهار فصل تهران صدای شعار می آمد. خودم را به سرعت آنجا رساندم و به جمع پیوستم. دو دست هایمان را مشت کردیم و در هوا تکان می دادیم و با تمام وجود فریاد می زدیم: «مرگ بر شاه…» «ارتش برادر ماست.»
گاردی ها آمدند و شروع به تیراندازی کردند. با هر وضعی بود فرار کردم و خودم را به خانه رساندم. نه کفش به پا داشتم و نه لباس سالم به تن. چند جای بدنم هم زخمی شده بود و فردا دوباره روز از نو و روزی از نو شعار «ای شاه خائن آوره گردی….»

(از قول شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ