«شهید علی اصغر ابراهیمی»

نام پدر: ابوالفضل  
 مسئولیت: معاون گروهان
تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۶/۳۰
 تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماه رمضان سال ۶۴ در واحد مخابرات به عنوان سیم بان در خط پدافندی مشغول کار بودم. آتش سنگین عراقی ها تمام سیم های مخابرات را قطع کرده بود. هرچه سریعتر باید سیم ها وصل می شد.

در آن زمان حفظ ارتباط مخابرات اهمیت زیادی داشت. علی اصغر آن زمان فرمانده بود. وقتی نگرانی مرا دید گفت: «چی شده؟»

جریان را برایش توضیح دادم. هرچند کارهای مهم تری هم داشت اما آروم روی زمین نشست و سیم ها را چک کرد. با آمدن او روحیه گرفتم و به اتفاق مخابرات را راه انداختیم.

(خاطره ایی از عیسی ابراهیمی – برادر شهید )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ