«شهید علی رضایی»

نام پدر: حسن
مسئولیت: فرمانده گروهان پیاده-ل ۱۷
تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۶/۲۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لیوان نوشابه را تعارف کرد و گفت: «این آخرین چیزی است که از دستم خواهی گرفت و آن آخرین دیدار بود.»

(خاطره ایی از مادر شهید)

 Gol-2
به عنوان تخریب چی همراهش شدم. لحظات اول عملیات از ناحیه پا مجروح شد. گفتم: «شما برگرد عقب تا مداوا بشی.»
قبول نکرد. با این که نمی توانست خوب راه برود ادامه دادیم. هنوز به طلوع فجر مانده بود به سنگری رسیدیم. با اصرار گفت: «حسین جلو بایست تا نمازمان را به جماعت بخوانیم.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ