«شهید علی حسن بیکی»

نام پدر: باقر
مسئولیت: مسئول تدارکات خط
تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۱۰/۰۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یه ماشین اپل خرید و سقفش را برید و شیشه جلو را نگه داشت. پشت فرمان نشست. شیخ حسین مهدی زاده را که تازه از زندان چند ساله شاه آزاد شده بود، نشاند کنار دستش.
فرجی زاده و میرزاخانی هم سوار شدند و زیر صندلی چوب دستی گذاشته، مشغول دور زدن در خیابان ها شدند. حرکت علی ترس در دل دشمنان می انداخت و شادی را برای دوستان می آورد.     
Gol-2
وقتی امام دستور داد سربازها از سربازخانه ها فرار کنند، تصمیم گرفتیم پادگان را ترک کنیم. نمی تونستیم شاهد کشتار مردم باشیم و هیچ کاری نکنیم. از پادگان فرار کرده به خانه رفتم.
فردای آن روز خیابان ها پر بود از جوان هایی که سرهایشان را تراشیده بودند تا سربازهای فراری شناخته نشوند.
از خیابان چهار فصل تهران صدای شعار می آمد. خودم را به سرعت آنجا رساندم و به جمع پیوستم. دو دستهایمان را مشت کردیم و در هوا تکان دادیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ