جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید محمد رضا هراتیان

شهید محمدرضا هراتیان 14 آگوست 14

شهید محمدرضا هراتیان

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

هجدهمین روز شهریورماه سال ‌‌هزاروسیصدوچهل‌‌وپنج روستای حاجی‌‌آباد بستجان دامغان شاهد رویش جوانۀ وجودش بود. در خانوادۀ متدین، مذهبی و زحمت‌‌کش آقا محمدحسین و در فضای ساده و صمیمی روستا بالید و قد کشید.دوران شیرین خردسالی‌‌اش از میان مزرعه، باغ و در و دشت گذشت و پای به دوران نوجوانی نهاد. در عین تحصیل درس، پایش به بسیج هم باز شد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب