«شهید نعمت الله غریب بلوک»

نام پدر: نوروزعلی
مسئولیت: فرمانده گروهان پیاده در خیبر
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۴/۱۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشکیل شورای کشت یکی از برنامه های کشاورزان به حساب می آمد. شهید عضو این شورا بود.
 یکی ازنزدیکان برخلاف عرف کشاورزان در یکی از زمین هایی که نوبت کشت نداشت گندم کاشت. غروب خبر به گوش نعمت الله رسید.
فردای آن روز به مزرعه رفت و با دوستان خود زمین را به هم ریخت و در برابر با خواست فرد موردنظر گفت: «اگر می خوایم کاری انجام بدیم، باید از خودمون شروع کنیم.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ