«شهید مهدی فراتی»

نام پدر: حسین
مسئولیت: مسئول ترابری قرارگاه حمزه
تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۱/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۰۸/۳۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با سه پسر بچه قد و نیم قدش بیمارستان طالقانی تهران به عیادتش رفتم گفت: «حاج خانم! ما رو شرمنده کردی، زحمت نگهداری بچه ها کم بود که…»
سرفه های خشک، امانش را بریده بود. او که صلابت راه رفتنش مثال زدنی بود، جلوی چشمانم آب می شد. تاول ها و خارش کف پاها و لب ها بیش از او مرا آزرده می کرد.
سرفه های پی در پی، چشمانش را پر از اشک کرده بود. توصیه ها را کرد از تقوا، صبر، حجاب و در نهایت بین ما اشک بود که راز دل می گفت.

(خاطره ایی از همسر شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ