«شهید محمد رشیدی»

نام پدر: حسین
مسئولیت: مسئول نیروهای اعزامی
تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۱۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۱۰/۲۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باران زیادی باریده بود. زمین خیس‌‌خیس شده بود. خورشید که خودش را نشان داد، صبح سرپل‌‌ذهاب حال‌‌وهوای خوشی پیدا کرد. محمد گفت: «چطوره یک عکس بگیریم؟»
یکی از بچه‌ها به‌‌شوخی گفت: «فکر می‌کردیم داماد بشی و دیگه برنگردی جبهه، حالا که اومدی باید یک عکس بگیریم.»
محمد گفت: «تا به حال که به زن و زندگی دنیا وابسته نشدیم.»
عباس لزومی، یکی از بچه‌های سرحال و سرزنده جمعمان بود. صدایمان زد: «به جای این حرف‌ها بیان عکس بگیرین. اینجا آدم رو یاد بهشت می‌اندازه.»
ایستادیم. عباس و محمد، عکسشان در قطعه‌ای از بهشت سرپل‌‌ذهاب ثبت شد. خمپاره‌ای آمد و فلاش عکسمان را زد. ترکش‌های خمپاره به آن رنگ پاشید، رنگ قرمز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ