«شهید محمد ربیع زاده»

نام پدر: عباس
مسئولیت: معاون گردان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۶/۰۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۱۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در عملیات جزیره مجنون شرکت کرده بودیم. محمد آرپی چی زن بود من هم کمکش. نه تا گلوله برداشتیم و با هاورگراف.
به جزیره رفتیم. عراقی ها که متوجه شده بودند،  ما را زیر آتش گرفتند.
در آن فضای ترس و گلوله، محمد می خندید و می گفت: «این نامردها مثل این که کورن نمی بینن ما اینجا هستیم فکر نمی کنن این آهن ها را میندازن این طرف یه موقع به ما بخوره. من میگم یکی رو بفرستیم بهشون بگه.»

(خاطره ایی از حسن ربیع زاده – پسر عموی شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ