«شهید محمد ایمنی»

نام پدر: محمدحسین            
مسئولیت: محقق پذیرش قرارگاه حمزه         
تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۵/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۱۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آمده بود مرخصی ولی دلش قرار نداشت. می گفت: «زندگی تو جبهه رو دست ندارد. دلم برا دوستام تنگ میشه.»
هرچند کم می اومد مرخصی ولی دلش تو جبهه ها بود می گفت: «دلم می خواد تو جبهه بمونم چون همه جا بوی خدا می ده.»

(خاطره ایی از  پدر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ