«شهید محمدرضا منشی زاده»

نام پدر: عباسعلی
مسئولیت: فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۲/۱۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۲۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازم خواست تا با طناب دست و پایش را محکم ببندم.
کارم که تمام شد گفت: «خوب حالا بازش کن.»
گفتم: «اگه می خواهی می تونم کتکت هم بزنم.»
لبخندی زد. دست هایش را باز کردم. در حال باز کردن طناب پایش بود که گفت: «می خوام تمرین کنم اگه توی جبهه دستگیر شدم بتونم خودمو آزاد کنم.»

(عبدالمجید – برادر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ