«شهید محمدحسن قربانیان»

نام پدر: نوروزعلی
مسئولیت: تک تیرانداز
تاریخ تولد: ۱۳۳۱/۰۳/۰۴
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکی از دوستان پدرش می گفت: «اتاق درازی بود، او همیشه کنار در می خوابید. نزدیکی های اذان صبح بلند می شد وضو می گرفت و همه بچه ها رو بیدار می کرد. یکبار مچش را گرفتم داشت لباس بسیجی ها را می شست و کفش هایشان را واکس می زد. آن وقت متوجه شدم چرا همیشه کنار در می خوابد.»

(راوی- فاطمه – فرزند شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ