«شهید محمدحسن اقبالیه»

نام پدر: ولی الله
مسئولیت :فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱۱/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۱/۲۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ناحیه ران مجروح شده بود. به خانه آمدم پایش را دراز کرده بود.
گفتم : «باباجان! گربه لگدت زده؟»
گفت:« آره آهسته لگد زده.»
گفتم: «پس محکم لگد نخوردی؟»
خندیدیم و صورتش را بوسیدم.  بچه های سپاه او را برای پانسمان می بردن. تمام مدت مجروحیتش نگذاشت ما زخم پایش را ببینیم.

(خاطره ایی از پدر شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ