«شهید محمدتقی مجیدزاده»

نام پدر: محمدحسن
مسئولیت: فرمانده گروهان ادوات
تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۲/۰۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۱/۱۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرسیدم: «چقدر مونده بچه ات به دنیا بیاد؟»
 گفت: «فکر کنم ده روز دیگه مونده.»
گفتم: «صبر کن بچه ات رو ببین بعد برو.»
گفت: «تو جبهه ها وظیفمون سنگین تره حرف دین و شرافته.»
صبح زود از همه خداحافظی کرد، از زیر قرآن رد شد و  بوسیدش. تا نصفه کوچه رفت و برگشت.
نگاهی به ما انداخت دستش را تکان داد و رفت. هنوز به سر کوچه  نرسیده بود، دوباره برگشت مرا بوسید و گفت: «حلالم کن.»
گفتم: «ازت راضی ام خدا هم راضی باشه.»
رو به همسرش کرد و گفت: «می دونم سخته ولی توکلت به خدا باشه، اگر پسر بود اسمش رو بذار محمد.»
این آخرین باری بود که بدرقه اش کردیم.

(مادر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ