«شهید علی بانی»

نام پدر: محمدحسن                  
مسئولیت: مسئول تبلیغات گردان حضرت رسول قرارگاه حمزه 
تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۰۶/۰۲                      
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۱/۱۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردنم درد گرفته بود توی سنگرخوابیده بودم. به سراغم آمد. سر و صورتم را غرق بوسه کرد و رفت.
فکر می کردم چه شخصیت محبوبی است. اهل نماز شب، خوش اخلاق، مؤدب و …
هنوز از فکرش بیرون نرفته بودم که خبر شهادتش را آوردن.

(خاطره ایی از حاج عقیل غریب بلوک- همرزم شهید)

Gol-2
احترام خاصی برای پدر و مادرش قائل بود. پدر می گفت: «نمی خواد بری جبهه.»
می گفت: «چشم.»
وقتی به خانه اش در تهران می رفت، چند نامه می نوشت و می گذاشت پیش همسایه ها یا در پایگاه تا هر کدام در تاریخ خاصی برای پدر و مادر فرستاده شود. بعد زنگ می زد و می گفت: «خواهرجان! من جبهه هستم به پدر نگوئید. نمی خواهم ناراحتش کنم اما تکلیف است که به فرمان امام گوش داده عازم جبهه ها بشوم.»

(خاطره ایی از خواهر شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ