«شهید علی اکبر رمضان قربانی»

نام پدر: محمد
مسئولیت: جانشین عملیات تیپ قدس( مستقر درکرمانشاه)(سپاه گیلان)
تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۸/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صبرش مثال زدنی بود. بیمارستان اصفهان بستری شد. به عیاذتش رفتیم. پایش را گچ گرفته و وزنه ای به آن آویزان کرده بودند.
گفتم: «درد می کنه؟»
با خنده و شوخی ذهن ما را منحرف کرد. احساس کردم نیاز به استحمام دارد. با اصرار قبول کرد. وقتی سرش را داخل لگن می شستیم، پایش حرکت می کرد.
می دانستیم خیلی درد می کشد. صورتش قرمز شده بود ولی آخ نگفت و همانطور می خندید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ