«شهید عبدالله ترابی»

نام پدر: رحمت الله            
مسئولیت : مسئول محور(مامور به جهاد)
تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۱۲/۰۵    
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۸/۱۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبح روز قبل از عملیات عبدالله غسل زیارت کرد. عین خوش بودیم به او گفتم: «هان چه خبره؟!»
گفت: «می خواهم شهید بشم.»
با خودم گفتم: «مگه به همین راحتیه؟»
سر شب باران تندی بارید. همه جا پر از آب شده بود. دشمن خیالش راحت شد که ما حمله نمی کنیم.
بچه های بسیجی خط را شکسته، پیشروی کردند. بچه های جهاد هم همراهیشان می کردند تا هر جا لازم باشد خاکریز بزنند.
عبدالله از ساعت ۱۲ شب شروع به کار کرده بود. تا ۵ صبح پشت فرمان نشست و بی وقفه کار کرد. ساعت ۵ خمپاره ای نزدیکش فرود آمد و به دیدار پروردگارش شتافت.

(خاطره ایی از حاج عقیل غریب بلوک – همرزم شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ