«شهید سیدسعید هاشمی»

نام پدر: سیدمحمد
مسئولیت: شهدای اطلاعات-غواص
تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۱۰/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۸/۲۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آماده شدیم برویم برای شناسایی، دیدیم جلوتر از ما آماده رفتن شده. گفتم: «با این کمر دردت توی برف و سرمای کردستان چطوری می خوای بیای؟»
می دونستم حریفش نمی شم که نیاد. توجهی نکرد.  راه افتادیم. از ارتفاعات گردوش گذشتیم. شناسایی انجام شد موقع برگشت یکی از بچه ها با انفجار مین زخمی شد.
گفتم: «با این وضع حالا چطوری می خواهیم از رودخونه رد بشیم.» هنوز حرفم تمام نشده بود که سعید مجروح را به دوش گرفت و جلو افتاد.

(احمد کشاورزیان – همرزم)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ