«شهید سید حسین شنایی»

نام پدر: سیدمحمدحسن                
مسئولیت : تک تیرانداز
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۶/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۴/۲۳
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیزدهم آذرماه سال هزاروسیصدوشصت، ساعت هشت شب،  به همراه شهید برای فتح قله گویزلی که بین بانه و سردشت بود با کل تجهیزات، پای پیاده حرکت کردیم.
حدود پنج صبح در فاصله پنجاه متری با دموکرات ها، که بالای قله بودند درگیر شدیم.  ما کنار هم دراز کشیده و منتظر فرمان حمله بودیم.
به محض شنیدن رمز، نیم خیز شدیم. یک گلوله به پهلوی حسین خورد و از طرف  دیگه در آمد. نماز شده بود. با همان حال به نماز ایستاد و به سختی نمازش را خواند.برایم جالب بود که با آن حال حتی یک اشتباه هم در نماز نداشت.

(خاطره ایی از همرزم شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ