«شهید رحمت الله عالیشاهی»
نام پدر:علی
مسئولیت: فرمانده پایگاه-کردستان
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۶/۰۸
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۹/۰۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای جمع کردن محصول درو شده رفته بودیم کنار زمین. بارها را پشت اسب گذاشتیم.
یک طرف تار سبک تر شد. از روی دیوار یک سنگ گرفتم گذاشتم آن طرف  توازن  برقرار شد و راه افتادم.
دیدم رحمت الله نمی آید. گفتم: «چرا نمیای عمو جان؟!»
گفت: «تا سنگ رو سر جاش نذاری نمیام چون مال مردمه.»
گفتم: «صاحب اون سالهاست که مرده.»
گفت: «خدا که هست.»
تا سنگ را سر جایش نگذاشتم حرکت نکرد. سنگ را انداختم و راه افتادیم.

(خاطره ایی از پدر شهید – از قول عموی شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ