«شهید حسین مجدی»

نام پدر: علی اکبر
مسئولیت: مسئول تخریب تیپ نبی اکرم – کرمانشاه
تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۵/۲۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۲۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داشتم برای ماشین گازوئیل می بردم. بچه ها به فرماندهی رضا تازه از پاتک آمده بودن. هوا خیلی گرم بود گفت: «آب نداری بچه ها تشنه ان.»
گفتم: «شرمنده.»
با رضا ملکیان توسنگرها گشتن یه قمقمه آب پیدا کردن. رفتن سراغ بچه ها، به هرکی می دادن نمی خورد. می گفتن: «شما رو به امام حسین(ع) بدید به اونایی دیگه.»
بالاخره به زور به بعضی ها آب خوراندند. ازحسین پرسیدم:  «راستشو بگو خودت آب خوردی؟»
لبخندی زد و گفت: «چطوری می خوردم وقتی بچه ها تشنه بودن.»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ