«شهید حسینعلی اکبرپور»

نام پدر: نوروزعلی            
مسئولیت: مسئول محور عملیات
تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۵/۱۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۱۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد از نماز صبح بیرون سنگر ایستاده بودم. حسینعلی آمد و حدود یک ربع به سمت دامغان ایستاد و جاده را نگاه کرد. نمی دانستم چه می کند. از من خداحافظی کرد و رفت به طرف مریوان. بعد از دو ساعت یکی از برادرها از راه رسید و گفت: «حسینعلی شهید شد.»
خندیدم و گفتم: «همین دو ساعت پیش اینجا بود، چطور ممکنه؟»
باور کردنی نبود. تازه فهمیده بودم نگاه های آخر او به دامغان حکایت از چه داشت.

(خاطره ایی از احمدعلی اکبرپور – برادر شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ