«شهید احمد عالمی»

نام پدر: حسین
مسئولیت: عضو شورای فرماندهی
تاریخ تولد: ۱۳۳۲/۱۲/۰۹
تاریخ شهادت: ۱۳۵۸/۱۲/۲۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از طرف ساواک دستگیر شده بود او را به زیرزمین آب انبار قدیمی که خیلی تاریک و نمناک  بود بردند تا بتوانند از او اطلاعاتی به دست آورند.
یکی از همسایه ها که پلیس بود گفت: «از پنجره او را صدا زدم، گفتم: احمد فلانی هستم کاری نداری برایت انجام بدهم؟»
گفت: «از مامورین شهربانی بخواه یک ربع به من اجازه بدهند تا نمازم را بخوانم. چیزی به غروب نمانده است. بعد هر کاری خواستند بکنند.»

(خاطره ایی از برادر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ