«شهید احمد صالحی نژاد»

نام پدر: علی اکبر
مسئولیت: فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۸/۰۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۹/۰۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکی از دوستانش می گفت: «شب قبل از عملیات دعای توسل خواندیم. بعد از دعا احمد حنا درست کرد و به دست و پای بچه ها حنا بست.»
گفت: « ایشالله داماد بشین، این هم عطر و گلاب…» 
کمی باهاشون شوخی کرد و از همه حلالیت گرفت.

(خاطره ایی از همسر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ