«شهید احمد بیناییان»

نام پدر: رمضان
مسئولیت: نیروی آماد
تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۹/۱۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرمانده شان می‌دانست که او مریض‌احوال است و حالش مناسب عملیات نیست. به او گفت: «در معراج شهدا بمون و آمار شهدا و مجروحین رو بگیر!»
ناراحت شد و گفت: «اگه لیاقت ندارم در عملیات شرکت کنم، لباس سبز پاسداری رو از تنم بیرون می‌آرم!»
قبولش کردند. در عملیات شرکت کرد و به عنوان اولین شهید از شلمچه خارج شد.

(خاطره ایی از  سیدحسن مرتضوی – هم­رزم شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ