«شهید ابراهیم الماسی»

نام پدر: اسدالله      
مسئولیت: فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۱/۲۳  
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۵/۰۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نان خشکها را داخل سفره گذاشت آب زد و شروع به خوردن کرد. بچه ها اعتراض کردن که ما گرسنه ایم.
در جواب گفت: «غذای زیادی نداریم. به بچه ها نمی رسه این هم غذاست دیگه. سخت نگیرید بیایید جلو بسم الله…»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ