«شهید محمدمهدی مرشدی»

نام پدر: عباسعلی
مسئولیت: مسئول مدیر داخلی سپاه بانه
تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۹/۲۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر رگبار حملۀ دشمن بودیم که محمدمهدی تیر خورد اما یک تیر برای آن هیکل درشت و مردانه و عزم آهنین خاری بیش نبود که با همان حال از جایش بلند شد تا دو تا از بچه‌ها را که جلوتر از ما روی زمین افتاده بودند، به عقب بیاورد. به بچه‌ها که رسید یکی را روی دوشش گذاشت و دیگری را در بغل گرفت و کشان‌کشان به عقب کشید.
همان موقع تیر دیگری به محمدمهدی اصابت کرد. باورم نمی‌شد گویی کوهی بود که کمر خم کرد. سروی بود که به پاییز نشست.

(جمشید طاهری – هم‌رزم شهید)

Gol-2گفتم: «محمدمهدی ساعتت کو؟»

گفت: «هدیه دادم به یکی از بچه‌ها.»
گفتم: «یعنی تو نباید هیچی داشته‌باشی! این هم حکایت اون لباسته که به رفیقت دادی؟»
خندید و گفت: «آخه از ساعتم خوشش آمده بود.»

(معصومه مرشدی – خواهر شهید)

Gol-2مادر که به دیدن زن همسایه رفته بود با تعجب پرسید: «همسایه کی لباساتو شسته رو بند انداخته!؟»

خانم همسایه جواب داد: «من که کسی رو ندارم خودم هم که زمین‌گیرم کاری ازم برنمی‌آد. خدا خیرش بده آقامهدی شما را! دیروز آمد اینجا کلی کار کرد و لباس شست، خدا ایشالا حفظش کنه. راستی الآن کجاست؟»
مادر جواب داد: «بچم مرخصیش تموم شد امروز صبح دوباره رفت جبهه.»

(جعفرمرشدی – برادر شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ