«شهید محمدرضا کشاورزیان»

نام پدر: ذبیح الله
مسئولیت: فرمانده خط آتش و مسئول تدارکات گردان علم الهدا و مسئول تیپ عاشورا در سوسنگرد
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۲/۰۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۲۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایشان پس از چند ماه فعالیت در خط مقدم جبهه به مسئولیت تدارکات گردان علم الهدی در می آید  و بعد از انحلال آن به همراه برادران جهاد سازندگی، گردان شهید بهرامی را تشکیل می دهند که وی مسئولیت تدارکات آن را به عهده می گیرد و پس از آن به دلیل یافتن صلاحیت در ایشان، شهید کشاورزیان را به مسئولیت تیپ عاشورا در سوسنگرد برمی گزیند.

(راوی- محمد تقی امیدوار)

Gol-2عمامه اش را بعد از سخنرانی برداشت و به همراه عبایش کناری گذاشت. لوازم کندن کانال را برداشتند و راه افتادند.
با این که برای تبلیغات آمده بود اما با یک بسیجی ساده هیچ فرقی نداشت. هر کاری می توانست برای پیش برد جنگ انجام می داد. Gol-2وقتی عراقی ها بستان را از دست دادند و چندهزار نفر از نیروهایشان تلف شد و تعداد قابل توجهی اسیر گرفتیم دیگر ادامه ی ماندشان در منطقه ی شط علی و رضیه صلاح نبود چون به واسطه ی تصرف بستان توسط نیروهای ما از منطقه ی سابله ارتباط جبهه شمال و جنوب قط شده بود. 
آن ها شاید حدود یک ماه مرتب پاتک زدند و نتوانستن راه عقبه ی بستان را ببندند و دوباره به بستان مسلط شوند مجبور به عقب نشینی شدند.Gol-2دوستان تعریف می کردند: «محمدرضا با همان روحیه بسیجی و شجاعتی که داشت با ماشین از روی خاکریز ها رد می شد و دنبال عراقی ها می کرد، بعد معلوم شد دشمن را تا منطقه هور از جنوب و رود نیستان عقب رانده اند .

(راوی- محمد تقی امیدوار)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ