«شهید علیرضا طوسی»

نام پدر: احمد
مسئولیت: فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۳/۰۷
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بچه‌ها را توی کوچه جمع می‌کرد و برایشان روضه می‌خواند. توی محل معروف شد به “علی شیخو” آن هم وقتی بود که هنوز به مدرسه نرفته بود.
خواهرش می‌رفت مدرسه، علیرضا پشت سر او راه می‌افتاد و پشت در کلاسش گوش می‌ایستاد.
تعریف علیرضا به معلم‌‌ها که رسید، فرستادند دنبالش و ازش تست گرفتند. فهمیدند که باهوش است. کتاب‌‌های کلاس اول را به او دادند و سپس از او امتحان گرفتند. قبول شد و رفت دوّم

(خاطره ایی  از مادر شهید)

Gol-2 رفته بودیم فردوس‌رضا. علیرضا را هم آنجا دیدم. خیلی عجیب بود. او که قرار بود اعزام شود پس چی شد؟
کمی از من فاصله داشت. صدایش کردم: «داداش! داداش!»
اخم کرد و گفت: «تو چرا صدام می‌کنی؟ اینجا خانواده شهدا هستن، مادر یا خواهر شهیدی دلش می‌سوزد که چرا جوونشون که هم‌‌سن‌‌وسال من بود، الآن زیر خروارها خاک خوابیده.»

(خاطره ایی از خواهر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ