«شهید سیدعلی اکبر سیدجوادی»

نام پدر: سیدمحمد
مسئولیت: فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۴/۱۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۲/۲۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با به‌هم‌خوردن در بلند شدم. در راهرو باز بود. تعجب کردم و گفتم: «این وقت شب کی می‌تونه باشه؟» به‌سمت بالکن رفتم. علی‌اکبر را جلوی حوض دیدم. آستین‌هایش را بالا زده و مشغول بازکردن شیر آب بود.
از پله‌ها پایین رفتم. سوز سردی به صورتم خورد. بدنم می‌لرزید. دست‌هایم را به بدنم چسباندم تا کمتر احساس سرما کنم.
ـ پسرم! توی این هوای سرد چه می‌کنی؟
ـ وضو می‌گیرم.
ـ آب گرم که بود، چرا با آب سرد؟
ـ وضوگرفتن با آب سرد ثوابش بیشتره.

(خاطره ایی از پدر شهید)

Gol-2آتش دشمن شدت گرفته بود. از هر طرف گلوله بود که به زمین می‌خورد. انگار که زمین را شخم زده‌ باشند. هرکس به ‌سمتی می‌دوید. عده‌ای به پشت خاک‌ریزها و عده‌ای هم به‌سمت سنگرها و … بچه‌ها دفاع می‌کردند و آن‌ها هم گلوله می‌زدند. علی‌اکبر را دیدم که آستین‌هایش را بالا زده و دارد وضو می‌گیرد. گفتم: «پسر! کمی صبرکن تا اوضاع کمی آروم بشه بعد نمازت رو بخون!»
گفت: «وقت نمازه، باید نماز رو اول‌ وقت خوند. حالا می‌خواد توی هر شرایطی باشه.»

(خاطره ایی از علی اکبر واحدی – همرزم شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ