«شهید الیاس جلالی»

نام پدر: علی جمعه       
مسئولیت: فرمانده دسته پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۵/۱۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عملیات کربلای ۴ دشمن از فاصله ای نزدیک به روی ما آتش می ریخت. تانکها به سرعت به طرف ما می آمدند، الیاس خمپاره ای را آماده شلیک کرد و از خاکریز بالا رفت و به سمت دشمن حمله ور شد.

چشمهایش را بست زیر لب زمزمه ای کرد. گفتیم: «الیاس! بزن یاعلی.»

شلیک کرد، تانک آتش گرفت و صدای تکبیر بچه ها بلند شد.

(خاطره ایی از رجب بزرگزاده – همرزم شهید)

Gol-2

در را با پایش باز کرد و وارد حیاط شد. سر و صورتش خیس عرق شده بود.
– «سلام مادر.»
-«سلام پسرم اینا چیه؟»
کیسه ها و پاکتها را گوشه حیاط چید و گفت: «مامان این هم چیزهایی که لازم داشتین. گوشت و مرغ و برنج و…»
-«این همه؟!!»
-«می خوام وقتی جبهه ام برای خرید اذیت نشی.»
عرق پیشانی اش را پاک کرد و گفت: «راستی رفتم مسجد خمس لوازم خونه رو هم حساب کردم.»

(خاطره ایی از مادر شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ