«شهید ابراهیم رجب بیکی»

نام پدر: غلامحسین
مسئولیت: مسئول پشتیبانی مقرجهاد در حمیدیه
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۴/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۸/۲۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسئولیت تدارکات را به ابراهیم داده بودند ولی او لحظه ای از کار فرهنگی غافل نمی شد. بچه ها صدای زیبای او را که با عشق و عرفان توأم بود بسیار دوست داشتند. زمزمه آشنای او هنوز در گوش دوستان طنین انداز است و یاد و خاطرش را زنده می کند که با صوتی زیبا می خواند:
اگر از آسمانها تیر ببارد                          اگر از نوک شمشیر خون ببارد
اگر صدام هزاران تانک آرد                     اگر کارتر هزارن ناو آرد
قسم به نهضت پاک حسینی                   که هرگز بر نگردم از خمینی

(خاطره ایی از پدر شهید)

Gol-2
هر وقت به پابوس امام رضا می رفتم، ابراهیم هر چند کودکی بیش نبود، برایمان با صدایی زیبا زیارت نامه می خواند و مردم را به دورمان جمع می کرد.
زیارت نامه که به پایان می رسید، مردم با چشمانی اشک آلود نزد او می آمدند و متقاضی دادن پول می شدند که ما نمی پذیرفتیم. آن ها از ابراهیم تشکر نموده برایش دعای خیر می کردند.

(خاطره ایی از پدر شهید)

Gol-2تابستان ۵۷، در دکان نجاری را تازه باز کرده بودیم، هنوز کار را شروع نکرده بودیم که صدای ترمز چند ماشین به گوش رسید و سر و صدا بلند شد. پلیس ها اسلحه به دست وارد مغازه شدند.
یکی از آن ها با عصبانیت فریاد زد و گفت: «بیاین بریم شهربانی، حالا کارتون بجایی رسیده که بر ضد شاه خرابکاری می کنید؟»
  بدون معطلی ما را سوار ماشین کرده با اسکورت و فحاشی به شهربانی بردند. سرگردی آنجا منتظر ما بود. با عصبانیت گفت: «چرا تو و پسرت برای خرابکارا چماق درست می کنید؟»
سیلی محکمی به ابراهیم زد و او را با خود برد. می دانستم شکنجه اش می کنند اما مطمعن بودم نمیتوانند از او حرفی در بیاورند. همینطور هم شد. هر چند کتک مفصلی به او زده بودند ولی نتوانستند حتی یک کلمه از او در باره فعالیت های انقلابیون حرف بکشند.

(خاطره ایی از پدر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ