«شهید حمیدرضا حاجی پروانه»

نام پدر: لطف الله
مسئولیت: بی سیم چی گردان
تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۱۲/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمان شاه دیدن تلویزیون مجاز نبود. اگر به مهمانی می رفتیم حمیدرضا با این که هشت سال بیشتر نداشت، به اتاق دیگری می رفت تا چشمش به تلویزیون نیافتد. اصرار هیچکس نمی توانست او را وادار کند تا از عقیده اش دست بردارد.

(خاطره ایی از پدر شهید)

Gol-2از ناحیه پا زخمی شده بود و بدون عصا نمی توانست راه برود. گفتم: «حالا که مجروح شدی دیگه جبهه نرو.»

سکوت کرد. وقتی رفتم مادرش گفت: «از ناراحتی سرش را به دیوار می کوبید و گریه می کرد.»

می گفت: «چرا پدر نمی گذارد به جبهه بروم.»

وقتی ناراحتی اش را دیدم اجازه دادم. به محض بهتر شدن با خوشحالی عازم جبهه ها شد.

(از قول پدر شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ