شناسه:

خراسانی نژاد، رضا، ۱۳۴۷

عنوان و نام پدید آورنده:تک تیر اندار کاتچی روایت راویان درباره شهید محمد حسین صرفی تهیه و تنظیم رضا خراسانی نژاد

مشخصات نشردامغان ستارگان پر فروغ، ۱۲۰۲

 مشخصات ظاهری : ۳۷۲ ص: مصور، عکس (رنگی)

 تدار کاتچی

(روایت راویان در مورد شهید محمد حسین صرفی )

پدید آورنده: رضا خراسانی نژاد ۱۳۴۷

طرح جلد سید رضا مؤمنی

صفحه آرایی فرانشر

تایپ مجتبی احمدی و سید هادی یزدی نژاد

واپایش نهایی رضا خراسانی نژاد

نوبت چاپ: اول فروردین ۱۴۰۳

شمارگان و قیمت ۵۰۰ نسخه – ۹۵۰/۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی چاپ دیجیتال مؤمنی کلیه حقوق این اثر برای پدیدآورنده محفوظ است.