جستجو در دایره المعارف شهدا

مطالب منتشر شده در دسته ی "خلوت خاطرات"

خاطره ای از شهید علی اکبر بابایی 13 ژوئن 16

خاطره ای از شهید علی اکبر بابایی

«شهید علی اکبر بابایی»

نام پدر: رضاقلی
مسئولیت: فرمانده گردان پیاده فتح 
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۵/۰۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطره ای از شهید محمد ایمنی 13 ژوئن 16

خاطره ای از شهید محمد ایمنی

«شهید محمد ایمنی»

نام پدر: محمدحسین            
مسئولیت: محقق پذیرش قرارگاه حمزه         
تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۵/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۱۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطره ای از شهید لطف الله امیرشریفی 13 ژوئن 16

خاطره ای از شهید لطف الله امیرشریفی

«شهید لطف الله امیرشریفی»

فرزند:حبیب الله                  
مسئولیت: مسئول تدارکات خط                          
تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۱/۰۶     
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۲/۱۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطراتی از شهید احمد امی 22 آوریل 16

خاطراتی از شهید احمد امی

«شهید احمد امی»

نام پدر: غلامعلی
مسئولیت: تک تیرانداز
تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۱/۲۵
تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۱۰/۱۵
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطره ای از شهید ابراهیم الماسی 15 آوریل 16

خاطره ای از شهید ابراهیم الماسی

«شهید ابراهیم الماسی»

نام پدر: اسدالله      
مسئولیت: فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۱/۲۳  
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۵/۰۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطراتی از شهید حسینعلی اکبرزاده 15 آوریل 16

خاطراتی از شهید حسینعلی اکبرزاده

 «شهید حسینعلی اکبرزاده»

نام پدر: غلامعلی
مسئولیت: راننده گریدر
تاریخ تولد: ۱۳۳۲/۰۴/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۹/۰۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطره ای از شهید حسینعلی اکبرپور 15 آوریل 16

خاطره ای از شهید حسینعلی اکبرپور

«شهید حسینعلی اکبرپور»

نام پدر: نوروزعلی            
مسئولیت: مسئول محور عملیات
تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۵/۱۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۱۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطره ای از شهید محمدحسن اقبالیه 21 مارس 16

خاطره ای از شهید محمدحسن اقبالیه

«شهید محمدحسن اقبالیه»

نام پدر: ولی الله
مسئولیت :فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱۱/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۱/۲۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطره ای از شهید علی اصغر ابراهیمی 19 مارس 16

خاطره ای از شهید علی اصغر ابراهیمی

«شهید علی اصغر ابراهیمی»

نام پدر: ابوالفضل  
 مسئولیت: معاون گروهان
تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۶/۳۰
 تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ادامه مطلب

ادامه مطلب