مقابله با تک جزیره

منطقه عملیاتی : جزیره مجنون

خط پدافندی خندق در جزیره شمالی تا عمق مواضع دشمن

شرح عملیات :

این تک در مقابله و پاسخ به تک دشمن به خط خودی و جلوگیری از تک دشمن و در سایر مناطق بود که پس از نفوذ در عمق موانع دشمن از جزیره شمالی و انهدام نیروها و امکانات و تجهیزات دشمن مورد هدف قرار گرفت و برگشت نیروها به مواضع قبلی خود پس از عملیات پایان تک دشمن

 

نقش نیروهای دامغان در عملیات مقابله با تک جزیره (نیروی رزمی ـ پشتیبانی) :

 

تیپ۱۲ قائم با حضور در منطقه خط پدافندی خندق در جزیره شمالی و نفوذ تا عمق مواضع دشمن در این تک ماموریت یافت.

از دامغان دو گروهان و یک گردان از گردان امام موسی بن جعفر بر همراه گردانها و واحدهای پشتیبانی به استعداد ۷۰ نفر در قائمه مستقر شد و در یک محور که در جزیره جنوبی بود عملیات انجام گرفت مدت عملیات یک روز به طول انجامید .

به علت عدم شناسایی دقیق از وضعیت دشمن و استعداد نیروهای دشمن و عدم پشتیبانی به موقع منجر به شکست و عقب نشینی نیروهای دامغان شدند.

در این مقابله با تک جزیره ۲۰ نفر از رزمندگان دامغانی به فیض شهادت نائل آمدند.

تعداد شهدا: ۲۰
تعداد جانبازان: