وی مجنون سرشناسه: سولا خدیجه شهید امیر معظمی گودرزی

عنوان پدیدآور بوی خدیجه سلمانی

تصویر گر ویراستاران زهرا رهبری زهرا به سفارش مشخصات نشر ستارگان رنگی ۲۱/۵۰۱۳/۵

سم مشخصات ظاهری ص مصور


سرشناسه: سولا خدیجه شهید امیر معظمی گودرزی عنوان پدیدآور بوی خدیجه سلمانی

تصویر گر ویراستاران زهرا رهبری زهرا به سفارش مشخصات نشر ستارگان رنگی ۲۱/۵۰۱۳/۵ سم

مشخصات ظاهری ص مصور

شابک فهرست نویسی یادداشت انگلیسی فارسی

موضوع: داستانهای نوجوانان فارسی – ۱۳ ۲۰th century موضوع موضوع موضوع شهیدان ایران — داستان جلالوند زهرا، افزوده ۱۳۶۲

مترجم شناسه افزوده موسسه فرهنگی بندی کنگره PIRA۳۳۸

رده بندی دیویی وضعیت رکورد فیپا

این کتاب با حمایت دفتر است کارشناسان کودک نوجوان فرهنگی الهام عباسی کردی

گرافیک : موسسه فرهنگی هنری ستارگان فروغ

طراح جلد زهرا جلالوند – مهرانه شیوا