عنوان و نام پدیدآور خراسانی نژاد، رضا، ۱۳۴۷

 

بوی بهشت: روایت راویان درباره شهید رمضانعلی خراسانی رضا خراسانی نژاد

مشخصات نشر   دامغان ستارگان پر فروغ،  دامغان۱۴۰۳
مشخصات ظاهری:۱۵۶ ص: مصور روایت
بوی بهشت روایت راویان در مورد شهید شهید رمضانعلی خراسانی
پدیدآورنده: رضا خراسانی نژاد ١٣۴٧
طرح جلد سید رضا مؤمنی
صفحه آرایی فرانشر
تایپ مجتبی احمدی
واپایش نهایی رضا خراسانی نژاد
شابک: ٩-۴١-۵٣۵٧ – ۶٢٢-٩٧٨
نوبت چاپ اول – اردیبهشت ١۴٠۳
شمارگان و قیمت ۵۰۰ نسخه – ۱۵۰/۰۰۰ تومان
چاپ و صحافی چاپ دیجیتال مؤمنی کلیه حقوق این اثر برای پدید آورنده محفوظ است.