سرشناسه خراسانی نژاد، رضا، ۱۳۲۷

عنوان و نام پدیدآور: بعد از شهادت روایت راویان درباره شهید حسین پریمی رضا خراسانی نژاد

مشخصات نشر دامغان ستارگان پر فروغ ۱۴۰۲

مشخصات ظاهری ۲۲۶ ص : مصور (رنگی)

۹۷۸-۶۲۲-۵۳۵٢٠-٢٠-٧ شابک موضوع بریمی، حسین ۱۳۲۰-۱۳۶۰ موضوع شهیدان ایران رده بندی کنگره رده بندی دیویی Biography Iran سرگذشتنامه Martyrs

سرشناسه خراسانی نژاد، رضا، ۱۳۲۷ عنوان و نام پدیدآور بعد از شهادت روایت راویان درباره شهید حسین پریمی رضا خراسانی نژاد مشخصات نشر دامغان ستارگان پر فروغ ۱۲۰۲ مشخصات ظاهری ۲۲۶ ص : مصور (رنگی)

بعد از شهادت روایت راویان در مورد شهید حسین پریمی

پدید آورنده: رضا خراسانی نژاد ۱۳۴۷

طرح جلد سید رضا مؤمنی

صفحه آرایی: فرانشر

تایپ مجتبی احمدی و سید هادی یزدی نژاد واپایش نهایی رضا خراسانی نژاد

شابک: ۴۰۰۲-۵۳۵۷-۶۲۲-۹۷۸

نوبت چاپ اول فروردین ۱۴۰۳

شمارگان و قیمت: ۵۰۰ نسخه – ۹۵۰/۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی چاپ دیجیتال مؤمنی