«شهید مجتبی مطلبی نژاد»

نام پدر: امرالله
مسئولیت: نیروی اطلاعات و عملیات
تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۱/۰۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۲/۳۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی مجتبی شیمیایی شد، برای مرخصی به خانه آمد. صدایش تغییر کرده بود. به‌‌سختی حرف می‌‌زد. کلمات را راحت ادا نمی‌‌کرد. حنجره‌‌اش اذیت می‌‌شد.
پدرش با ناراحتی گفت: «چی شده؟ چرا صدایت تغییر کرده؟»
با‌ ‌لبخند گفت: «هیچ اتفاق مهمی نیفتاده؛ حساسیته.»
پدرش بعد از چند روز فهمید مجتبی شیمیایی شده.

(مادر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ